Preken op Nieuwe Testament

Preken op Nieuwe Testament

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet O, Schepper Geest (GK06, gz 103:1-5) horen gebed Lucas 4:14-30 Vandaag gebeurt de Bijbel (verkondiging vanuit Lucas 4:21) Ja de Trooster is gekomen 1,2,3 (nieuwe tekst, zie onder) geven Apostolicum Hoor, onze Vader, hoor ons aan (gz 181:1,3,8) collecte gaan Ja de Trooster is gekomen 4,5 (nieuwe tekst, zie onder) zegen

Hemelvaartsdienst

komen votum groet dnp 47 Woord gebed Ik moet weggaan (Elly & Rikkert) Leviticus 16:11-17a Hebreeën 9:11-15 Op heilige grond gaan staan (HC zondag 18, antw 49-1) gz 100:2,4,6 (gk06) antwoord HC zondag 18 v/a 46, 49 Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan gz 215:1,4,5 zegen

Dienst met persoonlijke geloofsbelijdenissen

vooraf: Laat het feest zijn (opw 553, mmv band) komen welkom stilte gezongen votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 De Heer is mijn herder (lb 23b:1,2,5) horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Efeziërs 2:6-10 I surrender (Hillsong) Gods kunstwerk (preek vanuit Efeziërs 2:10) dnp 139:5,6,8 einde kinderkringen belijden getuigenissen vragen / antwoorden / zegen Vervuld van uw zegen (lb 425) belijdeniscadeaus Jezus Overwinnaar (opw 832) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Geef mij uw wijsheid…

Jezus uitstralen – 6

komen stilte gezongen votum groet buigen lb 310 (=10 geboden) horen gebed HEER, onze Heer (psalm 8) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Exodus 15:22-27 Jezus uitstralen – 6 (zieken bezoeken – Matteüs 25:36b) ps 121:1,4 einde kinderkringen bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Gebed om zegen (opw 710) geven gebed collecte (Jongerenreis Hongarije) gaan 10.000 redenen (opw 733) zegen

Pasen

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) + aansteken nieuwe paaskaars komen welkom gezongen votum groet Geprezen zij de Heer (opw 44) horen gebed Opgestaan (Sela) start kinderkringen (gr. 4-5, 6-8) Matteüs 28:1-10 Jezus alleen (opw 575) De missie van de opgestane Jezus (Matteüs 28:18-20) Dordtse Leerregels II/5-7 Jezus Overwinnaar (opw 832) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Noor te Velde Kom tot de Vader (opw 599) geven gebed collecte (diaconie: Dit Koningskind) gaan U zij…

Goede vrijdag

komen stilte votum groet dnp 22:1,3,7 horen gebed Waak en blijf bidden (Sela) Matteüs 27:27-37 verkondiging vanuit Matteüs 27:45-50 geven Dordtse Leerregels II/3-4 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (diaconie: Gevangenenzorg Nederland) gaan zegen Via Dolorosa (Sela) stilte

Dienst 26 maart

votum en groet gezang 168: 1 – 4 schuldbelijdenis/genadeverkondiging leefregels: Lucas 6: 27 – 38 psalm 116: 2, 3 en 7 gebed Engelen (E&R) Lucas 22: 39 – 53; focus: 42 – 44 verkondiging Heer wijs mij uw weg (opw 687) gebed gezang 181: 1, 4, 7 en 8 collecte Ik zal er zijn (sela) zegen

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5) komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,3 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2 Mag ik dan bij jou Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c) dnp 146:1,5,6 einde kinderkringen geven 10 geboden gz 162:1,3,4,6,7,8,9 gebed collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht) gaan lb 985 zegen

Dienst met dopen

komen stilte votum groet lb 536:1 en lb 556:5 buigen samenvatting 10 geboden In de hemel is de Heer horen gebed start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Marcus 14:3-11 verkondiging (Marcus 14:3-9) gz 202 einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Van top tot teen doop Jan Siebe Oosterhuis dnp 105:1,3 geven gebed collecte (voedselbank) gaan dnp 121:2 zegen

Dienst met avondmaal

2e zondag lijdenstijd vooraf Breng ons samen welkom ps 103:6,7 komen groet lb 968:2 buigen gebed start kinderkring (gr.1-3) uitleg avondmaal 1 (jezelf toetsen, uitnodiging en terugwijzing) Aan uw tafel horen Matteüs 26:20-30 ps 117 ps 118:1,10 uitleg avondmaal 2 (bemoediging, Christus gedenken) Zie hoe Jezus lijdt voor mij einde kinderkring vieren gebed Apostolicum rondgang (+ dnp 116) geven gebed collecte (Stichting Fundament) gaan lb 968:5 zegen